Woordenlijst

In onze woordenlijst vindt u heel wat financiële termen in verstaanbare taal uitgelegd.
Via de verhoging van een aantal bankentaksen moeten banken een extra bijdrage leveren als compensatie voor de steun die de bankensector ontving tijdens de financiële crisis van de afgelopen jaren. Deze taksen worden meestal berekend op de hoeveelheid spaargeld dat vrijgesteld is van roerende voorheffing of waarvoor de depositogarantie van toepassing is. Ze wegen dan ook vooral op het rendement dat spaarders krijgen toegekend. Bovendien wordt het overgrote deel van de inkomsten uit de bankentaksen niet opzij gezet als bescherming voor de toekomst, maar opgenomen in de begroting, en dus meteen weer gespendeerd.
Een basispunt is een eenheid die gelijk is aan 1/100e van een procentpunt. 1 basispunt komt dus overeen met 0,01%.
Bij een spaarrekening of een spaarverzekering is de basisrente de rente waarop u als spaarder altijd recht hebt. Deze kan verder aangevuld worden met een getrouwheidspremie bij een spaarrekening of een winstdeelname bij een spaarverzekering. De basisrente wordt per dag berekend. Ook geld dat slechts één dag op uw rekening staat, brengt dus een basisrente op. De verworven rente wordt steeds uitbetaald met valuta 1 januari.
Op zowat alles wat u verkoopt of verdient moet u in België belastingen betalen aan de overheid. Daarnaast zijn er een aantal situaties waarin de burger kan genieten van een belastingvoordeel. Dan geeft de overheid ‘korting’ aan burgers die zich in deze situatie bevinden. Dit fiscaal voordeel wordt toegekend op basis van de gegevens die worden doorgegeven via de belastingaangifte.
Golfbeweging in de economie. Als het goed gaat, spreken we van hoogconjunctuur. De werkloosheid is dan laag en er wordt veel geld uitgegeven aan luxeartikelen. De omgekeerde situatie heet laagconjunctuur. Op de lange termijn wisselen goede periodes af met minder goede periodes.
De vergoeding die een klant van een bank ontvangt voor het plaatsen van geld op zijn bankrekening. De rente is periodiek verschuldigd. De omvang van de rente wordt opgegeven als een jaarlijks percentage.
De vergoeding die een klant van een bank betaalt voor het lenen van geld van de bank via zijn bankrekening. De rente is periodiek verschuldigd. De omvang van de rente wordt opgegeven als een jaarlijks percentage.
Deflatie is het omgekeerde van inflatie. Bij een deflatie worden producten en diensten goedkoper. Dat klinkt positief, maar is het in feite niet. Wanneer de deflatie te lang duurt, kan de economie in een recessie terecht komen. Bij een deflatie gaat ook de reële rente stijgen, wat dan weer slecht nieuws is voor mensen die schulden moeten afbetalen. Regeringen en centrale banken doen er dan ook alles aan om een deflatie te voorkomen.

De depositogarantie omvat een garantiefonds dat spaartegoeden die bij een bank werden geplaatst, beschermt tegen een eventueel faillissement van die bank. Rabobank.be valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Rabobank.be is een onderdeel van de Nederlandse Coöperatieve Rabobank U.A. Bijgevolg vallen uw spaardeposito's onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Met spaardeposito’s bedoelen we het geld dat op uw zicht-, spaarrekening of termijnrekening staat.

Bovendien gelden, net zoals in België, de Europese Richtlijnen. Die stellen dat een klant bij een faillissement van een bank een maximale vergoeding van 100.000 euro kan ontvangen. Die vergoeding geldt per persoon (ook minderjarigen) per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Bij een gezamenlijke rekening komt iedere (mede-)rekeninghouder in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 100.000 euro.

Bekijk het Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS).

Meer informatie over het Nederlandse depositogarantiestelsel voor particulieren of voor professionele klanten vindt u op de site van Rabobank.

Volgens de wet moeten financiële instellingen actief op zoek gaan naar rechthebbenden van slapende rekeningen. Worden die niet gevonden, dan maken ze het geld op die rekeningen over aan de Depositokas, een staatsinstelling die de tegoeden nog dertig jaar bewaart en waar deze tegoeden nog kunnen opgevraagd worden door bijvoorbeeld erfgenamen. Daarna gaan ze naar de schatkist.
Een overeenkomst met derdenbeding betekent dat een derde partij aanspraken kan ontlenen aan die overeenkomst. De rekeninghouder van een spaarrekening met ‘derdenbeding’ wijst hiervoor een begunstigde aan, een kleinkind bijvoorbeeld, wat in dat geval de derde partij is. De rekeninghouder kiest ook het moment waarop de begunstigde vrij over dat kapitaal kan beschikken.
Uw digipass is de sleutel tot Rabobank.be. Hij heeft twee hoofdfuncties: u krijgt toegang tot Rabobank.be en u kunt opdrachten (bv. geld overschrijven) ondertekenen.
Europese Centrale Bank
De ECB rente (nu 0%) geeft weer hoeveel intrest banken moeten betalen als ze lenen van de ECB (Europese Centrale Bank). Deze rente beïnvloedt op zich dan weer heel sterk de marktrentes. Zo probeert de ECB, door deze rente te laten zakken of stijgen, de stabiliteit van de Euro zone te vrijwaren.
Euro Interbank Offered Rate: deze vertegenwoordigt de rente die banken betalen voor het plaatsen van geldoverschotten bij elkaar tot een looptijd van maximaal 1 jaar. Wordt ook wel interbancaire rente genoemd en is vaak medebepalend voor tarieven op spaar- en kredietproducten van banken.
Fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. De grootste aandelenmarkt in de eurozone.
Omdat u nooit kunt voorspellen wat er zal gebeuren, is het nuttig een reservepotje voor onverwachte uitgaven achter de hand te hebben. Algemeen wordt aangeraden 3 tot 6 maanden nettoloon opzij te zetten.

De depositogarantie omvat een garantiefonds dat spaartegoeden die bij een bank werden geplaatst, beschermt tegen een eventueel faillissement van die bank. Rabobank.be valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Rabobank.be is een onderdeel van de Nederlandse Coöperatieve Rabobank U.A. Bijgevolg vallen uw spaardeposito's onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Met spaardeposito’s bedoelen we het geld dat op uw zicht-, spaarrekening of termijnrekening staat.

Bovendien gelden, net zoals in België, de Europese Richtlijnen. Die stellen dat een klant bij een faillissement van een bank een maximale vergoeding van 100.000 euro kan ontvangen. Die vergoeding geldt per persoon (ook minderjarigen) per bank, ongeacht het aantal rekeningen. Bij een gezamenlijke rekening komt iedere (mede-)rekeninghouder in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 100.000 euro.

Bekijk het Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS).

Meer informatie over het Nederlandse depositogarantiestelsel voor particulieren of voor professionele klanten vindt u op de site van Rabobank.

Een spaarrekening met een belangrijk voordeel: de renteopbrengst tot 980 euro per persoon is vrijgesteld van belastingen. Op de rente die de spaarder boven dat bedrag ontvangt, betaalt hij 15% roerende voorheffing.
Een getrouwheidspremie beloont de klant die zijn geld onafgebroken 12 maanden op zijn spaarrekening laat staan. Die moet, wettelijk bepaald, minimaal 25% van de geboden basisrente bedragen. De bovengrens is 50% van de maximaal toegestane basisrente (momenteel 3%).
Het huwelijksquotiënt is een fiscale maatregel waarbij een (gehuwde of wettelijk samenwonende) partner zonder of met een klein inkomen een deel van het beroepsinkomen van de partner wordt toegekend. Dit verlaagt de belastingdruk voor gehuwden en samenwonenden.
Bij een prijsstijging (van een vooraf bepaalde korf van verschillende producten en diensten) van enkele procenten per jaar spreekt men van een normale inflatie, maar wanneer de percentages de pan uit swingen en de prijzen in sneltempo stijgen, dan is er sprake van een hyperinflatie. Op het hoogtepunt kunnen prijzen dagelijks tien keer zo hoog zijn als de vorige dag.
Inflatie betekent prijsstijging of geldontwaarding. Anders gezegd, bij een inflatie worden producten en diensten duurder. Dat is op zich geen probleem. Als de lonen en uitkeringen met eenzelfde percentage stijgen (de zogenaamde indexering) blijft de koopkracht gelijk. Ook voor mensen met schulden, zoals een hypotheeklening, is inflatie geen slechte zaak. De geldontwaarding doet de schuldenlast immers sneller dalen. Toch is een hoge inflatie gedurende een langere periode niet goed voor de economie. Algemeen wordt een inflatie van 2 of 3 procent per jaar als aanvaardbaar beschouwd.
Extra voorwaarden die in het klein vermeld worden en die meestal een beperking inhouden voor een bepaalde actie of promotie.
Een ratingagentschap zoals Standard & Poor's kent scores toe als maatstaf voor de financiële soliditeit van een uitgever. Ratings kunnen in twee hoofdcategorieën onderverdeeld worden: Investment Grade en Non-Investment Grade.
Kredietwaardig zijn is financieel sterk genoeg zijn om krediet te krijgen. Het zegt dus iets over de mate waarin een bank of een bedrijf aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De kredietwaardigheid kan uitgedrukt worden in een rating door onafhankelijke ratingbureau's zoals Standard & Poor's en Moody's.
De periode tussen het afsluiten en het vervallen van de termijnrekening of een andere tijdgebonden investering (obligatie, garantieproducten, fonds…)
Risico dat de koers van een vreemde munt daalt ten opzichte van de euro als u een belegging doet in obligaties of aandelen die uitgegeven zijn in andere munten dan de euromunten.
De niet-gereglementeerde spaarrekening kent geen belastingvrijstelling. Vanaf de eerste euro rente betaalt u 30% roerende voorheffing. Deze rekeningen zijn niet verplicht om het systeem van basisrente en verplichte getrouwheid te hanteren.
Als u uw spaargeld moet aanspreken voor aankopen of gewoon om rond te komen in het dagelijkse leven en het niet lukt om het opgenomen bedrag opnieuw aan te vullen, dan ontspaart u. U geeft meer uit dan u aan inkomsten wint.
Phishing betekent 'vissen' naar vertrouwelijke informatie, op een misleidende manier. U ontvangt een e-mail die afkomstig lijkt van een bestaande, betrouwbare instantie zoals uw bank. Er worden herkenbare beeldende elementen in gebruikt, bvb. het logo van de bank, de standaard e-mail opmaak… Wie op de link in de mail klikt, komt op een replica van een bestaande website. Daar worden uw persoonlijke gegevens zoals login, paswoord en kredietkaartnummer gevraagd. De phisher beschikt nu over gevoelige informatie die hij kan misbruiken.
Een rating weerspiegelt de kans en waarschijnlijkheid  dat een onderneming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het geeft dus de kredietwaardigheid van een emittent van obligaties aan. Ratings worden toegekend door gespecialiseerde onderzoeksbureaus (vb. Moody's, Standard & Poor's en Fitch). Hoe kredietwaardiger de debiteur, des te hoger de rating die hij krijgt. De hoogst haalbare rating is de triple A-rating. Beleggingen met ratings tot en met BBB- worden beschouwd als van goede kwaliteit. 
De roerende voorheffing is een inhouding van 15% op intresten op spaarrekeningen of 30% op termijnrekeningen. Voor particulieren is de roerende voorheffing bevrijdend, d.w.z. dat er geen afrekening van personenbelasting meer gebeurt en dat de belastingen dus definitief betaald zijn. Deze inkomsten moeten dan ook niet meer aangegeven worden aan de belastingen.
Na de financiële crisis in 2008 voerden vele Europese landen, waaronder ook België en Nederland, een spaardepositogarantie in. Deze garandeert de uitbetaling van tegoeden op zicht-, spaar- of termijnrekeningen en kasbons op naam, mocht de financiële instelling niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd is 100.000 euro per persoon per instelling. Deze wettelijke bescherming van het spaargeld geldt zowel voor particulieren, verenigingen als kmo’s.
Een tax shift of belastingverschuiving is een verandering in de wijze waarop de overheid belasting heft. Bij een tax shift worden een of meerdere belastingen verlaagd, en andere verhoogd, terwijl de totale ontvangsten ongeveer gelijk blijven. In België is er sprake van het verschuiven van lasten op arbeid naar andere bronnen van inkomsten (vb. consumptie, vervuiling, vermogen, rendement van vermogen, ...).
De rekening waarvan u het geld overschrijft, waarop de rente jaarlijks of maandelijks wordt bijgeschreven en waarop we na afloop het kapitaal terugstorten.
Bij termijnsparen zet u uw geld voor een bepaalde periode vast tegen een vaste rentevoet. Meestal geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger het rentepercentage. Op de rente wordt 30% roerende voorheffing afgehouden.
Een financiële instelling maar ook een obligatielening kan een rating krijgen van een zogeheten 'credit rating agency' zoals Moody's of Standard's & Poor. Een rating is te beschouwen als een kwaliteitskeurmerk. Ratings worden uitgedrukt in een combinatie van letters en cijfers, een Triple A rating is de hoogst mogelijke. Hoe hoger de rating, hoe lager het kredietrisico voor een belegger en vice versa.
De dag die bepalend is voor het berekenen van de rente.
Winst behaald bij de handel in vreemde valuta of ontstaan door veranderingen in de wisselkoersen van valuta die men in beheer heeft.
Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het beoogde rendement op dat vermogen.
De verwervingsperiode van de getrouwheidspremie loopt vanaf de dag van de storting op rekening en eindigt 12 maanden later, dag op dag. Daarna begint een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden te lopen.
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.