Wijzigingen en administratie

Bent u verhuisd, getrouwd, of heeft er zich een overlijden voorgedaan? Geef ons de wijzigingen zo snel mogelijk door. Een adres of e-mailadres aanpassen doet u zelf op onze beveiligde site.

 • Log in met uw digipass via ‘Mijn rekeningen’ >'Instellingen',
 • Verander uw gegevens bij 'Uw contactgegevens'.

De aanpassing van uw burgerlijke staat of andere wijzigingen laat u ons per e-mail, fax of brief weten. We passen de gegevens meteen aan.

Bekijk onze contactgegevens

Laat ons de aanpassing van uw burgerlijke staat per e-mail, fax of brief weten. We passen de gegevens meteen aan.

Bekijk onze contactgegevens

Bij Rabobank.be helpen we u graag verder met objectieve informatie. Welke info u ontvangt en op welke manier, bepaalt u helemaal zelf.

Op de beveiligde site checkt en wijzigt u uw communicatievoorkeuren:

 • Log met uw digipass in via ‘Mijn rekeningen’,
 • Kies ‘Instellingen’,
 • Klik op ‘Uw communicatievoorkeuren’. Bij elk van onze communicatiekanalen geven we u een woordje uitleg over de inhoud en de frequentie.

De omzetting van een persoonlijke naar een gemeenschappelijke rekening is enkel mogelijk door uw persoonlijke rekening af te sluiten en een gemeenschappelijke rekening te openen. 

Om een gemeenschappelijke rekening te openen, surf naar Klant worden en kies de optie om een rekening te openen ‘voor uzelf en uw partner’. 

 • Vul het formulier in
 • Druk het formulier af 
 • Stuur het ondertekend op per post, met een recto-versokopie van uw identiteitskaart en die van de mederekeninghouder.

U hoeft de omslag niet te frankeren. Ons postadres is:

Antwoordcode
Rabobank.be
DA 852-969-4
2600 Berchem

Van zodra uw rekening werd geopend ontvangt u per post uw rekeningnummers, een gebruikersnummer en een digipass. 

Indien u ook een Rabo Plus Account onder uw individuele rekeningen heeft staan, dient u eerst zelf nog een Rabo Plus Account zelf openen onder de nieuwe gemeenschappelijke rekening. 

Om de huidige spaartegoeden van uw individuele rekening door Rabobank.be te laten overzetten naar de nieuwe rekening zonder verlies van opgebouw¬de getrouwheidspremie, stuurt u ons een bericht vanuit de beveiligde site wanneer u ingelogd bent met uw individuele rekening. 

Nadien zorgen we ervoor dat de bestaande individuele rekeningen afgesloten worden.

Bij de omzetting van een gemeenschappelijke naar een persoonlijke rekening, moet een van de titularissen worden geschrapt.

Een titularis schrappen doet u in enkele eenvoudige stappen:

 • Druk het formulier Aanvraag wijziging titularis - Schrappen van een rekeninghouder af en vul het in.
 • Zorg voor een handtekening van beide rekeninghouders en de vermelding van de rekeningnummers waarop de wijziging van toepassing is.
 • Voeg een kopie van de identiteitskaart (beide kanten) van beide rekeninghouders toe.
 • Stuur het formulier per post naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem. 

Tot 4 weken voor de opgegeven eindvervaldag kunt u de begunstigde, de eindvervaldatum of het bedrag van uw Rabo Gift Account nog aanpassen. Dit doet u zo:

Hoe past u het bedrag van uw Rabo Gift Account aan? U schrijft gewoon een bedrag van de Gift Account over naar uw Rabo Zicht- of Spaarrekening.

Let wel: registreerde u de Gift Account als een schenking, dan is het niet meer mogelijk om begunstigde, eindvervaldatum of bedrag te wijzigen.

Om de tegenrekening van uw Rabo Business Account aan te passen, doet u een schriftelijke aanvraag. U gaat als volgt te werk:

 • Vul het formulier ‘Melding wijziging gegevens vennootschap of vereniging volledig in,
 • Laat de aanvraag ondertekenen door de gevolmachtigde mandataris of de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap of vereniging,
 • Voeg bij uw verzoek een rekeninguittreksel van de nieuwe tegenrekening toe dat niet ouder is dan 6 maanden,
 • Kies een nieuwe tegenrekening op naam van het bedrijf of de vereniging,
 • Stuur het formulier naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem.

De mandataris van uw Rabo Business Account aanpassen, doet u als volgt:

 • Vul het formulier Melding wijziging mandataris van de vennootschap of vereniging volledig in,
 • Laat de aanvraag ondertekenen door de nieuwe gevolmachtigde mandataris of de wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging,
 • Voeg een kopie toe van de benoemingsakte of aangepaste statuten (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad),
 • Stuur het formulier naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem.

Rabobank.be is voor 100% een internetbank. U regelt zelf al uw bankzaken, zonder onze tussenkomst. Een volmacht verlenen op uw rekening is dus niet mogelijk.

Lees meer over veilig internetbankieren

Rabobank.be is voor 100% een internetbank. U regelt zelf al uw bankzaken, zonder onze tussenkomst. We aanvaarden slechts 1 mandataris om de rekening van een vennootschap of vereniging te beheren. Deze mandataris moet meerderjarig zijn, Belgisch ingezetene zijn en vermeld staan in de statuten en de benoemingsakte.

De enige manier om iemand een volmacht te geven op de rekening van uw vennootschap of vereniging, is dus door die persoon uw digipass en pincode te laten gebruiken. Let wel: uw pincode en digipass delen gebeurt op eigen risico.

Lees meer over veilig internetbankieren

Bij het overlijden van een (mede)rekeninghouder verwittigt u het best zo snel mogelijk Rabobank.be. Wij zorgen voor de overdracht van de tegoeden. De procedure verloopt in 3 stappen.

 1. Blokkering van de rekeningen. Nadat u Rabobank.be hebt verwittigd, blokkeren we meteen de rekeningen waarvan de overledene (mede)rekeninghouder was. Ook rekeningen waarvan alleen de langstlevende echtgeno(ot)t(e) of wettelijk samenwonende partner rekeninghouder is, worden geblokkeerd. Tenzij bij scheiding van goederen.
 2. Deblokkering van de rekeningen. Rabobank.be deblokkeert de rekeningen aan de hand van een van onderstaande documenten:
  • een onderhands attest of een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris of,
  • een (gratis) attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor. De ontvanger bezorgt u dit op voorwaarde dat:
   • de erflater geen testament of om het even welke andere akte met een laatste wilsbeschikking heeft opgemaakt of laten opmaken,
   • de erflater geen huwelijkscontract of een akte wijziging huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken,
   • er geen onbekwame erfgenamen zijn (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …).
 3. Overdracht van tegoeden. We voeren een overschrijving uit naar een derdenrekening of we wijzigen de begunstigde van de bestaande rekeningen.
  Laat ons hiervoor weten hoe we de tegoeden op de te erven rekeningen moeten overdragen. Bezorg ons dit formulier, ondertekend door alle erfgenamen en rechthebbenden en met een kopie van alle identiteitskaarten.
 4. Let wel: we kunnen de geblokkeerde rekeningen pas vrijgeven nadat we onze fiscale verplichtingen hebben vervuld. Zo moeten we aan de overheidsdienst ‘Registratie & Domeinen’ een gedetailleerd overzicht bezorgen van de stand van de rekeningen op datum van overlijden van de rekeninghouder. Alle erfgenamen ontvangen een kopie van dit overzicht. Op basis hiervan berekent deze dienst de successierechten.

  Hoe regel ik dringende betalingen in de periode dat de rekening geblokkeerd is?

  Leg ons de facturen voor en wij voeren zelf de betaling uit vanaf uw geblokkeerde rekening. Als langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner kunt u bovendien over de helft van de tegoeden op alle gezamenlijke rekeningen bij al uw banken samen beschikken. Dit tot een maximumbedrag van 5.000 euro.

  Kan een notaris de banktegoeden overdragen?

  Een notaris kan de banktegoeden opvragen en op zijn rekening laten storten om ze daarna tussen de erfgenamen te verdelen. Als de notaris schriftelijk bevestigt dat hij de nalatenschap vereffent, ontslaat hij de bank van verdere verantwoordelijkheid.

  Voor bedragen hoger dan 50.000 euro geldt een uitzondering. Om de tegoeden te ontvangen, moet de notaris eerst een schriftelijke volmacht van de erfgenamen overmaken aan de bank.

Via de bankverhuisdienst laat u probleemloos uw betalingsopdrachten op uw zichtrekening bij een vorige bank naar uw zichtrekening bij uw nieuwe bank overdragen. U hoeft hiervoor geen beroep te doen op uw vorige bank, want uw nieuwe bank zorgt voor alles. Voor Rabobank.be vult u dit aanvraagformulier in. Via uw nieuwe bank vraagt u ook de vereffening aan van uw zichtrekening bij uw vorige bank.

Houd er wel rekening mee dat de Rabo Zichtrekening slechts beperkte betaalmodaliteiten aanbiedt. Een domiciliëringsopdracht is bijvoorbeeld niet mogelijk. Wenst u een specifieke bankdienst over te brengen naar Rabobank.be? Check dan eerst of wij ze effectief aanbieden.

Lees onze brochure

Check het reglement

Wij zouden het heel jammer vinden, mocht u uw klantrelatie bij Rabobank.be willen beëindigen. U weet wellicht dat alle rekeningen bij Rabobank.be volledig gratis zijn, ook wanneer u misschien niet meteen van plan bent om ze te gebruiken. U kunt uw rekeningen behouden, zonder kosten en zonder voorwaarden.

Sluit u toch liever uw rekeningen af? Dat kan, zonder extra kosten en zonder ‘hard feelings’. Ga als volgt te werk:

 • Schrijf de nog resterende gelden op uw Rabo-rekeningen over naar een rekening bij een andere bank.
 • Print het formulier Aanvraag afsluiten rekeningen voor particulieren en zelfstandigen,
 • Vul het in en zorg zeker voor een handtekening van rekeninghouder (of beide rekeninghouders bij een gemeenschappelijke rekening),
 • Voeg een kopie toe van een afschrift van een rekening op uw naam waarop we de eventuele intresten kunnen overschrijven,
 • Bezorg ons een kopie van uw identiteitskaart(en) (beide kanten) wanneer u geen digipass meer hebt om het resterende bedrag zelf over te schrijven,
 • Stuur de documenten per post naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem. Ook mailen kan naar info@rabobank.be.

Zodra we de documenten ontvangen hebben, verwerken we de afsluiting van uw rekeningen en berekenen we uw intresten. Vervolgens schrijven we die over naar de rekening die u opgaf.

Na de verwerking kunt u uw rekeningen nog enkele dagen consulteren op de beveiligde site. Om uw laatste rekeninguittreksels op te vragen en af te drukken, bijvoorbeeld.

We wensen u te bedanken voor het vertrouwen in Rabobank.be en hopen u ooit opnieuw als klant te mogen verwelkomen.

Wij zouden het heel jammer vinden, mocht u uw klantrelatie bij Rabobank.be willen beëindigen. U weet wellicht dat alle rekeningen bij Rabobank.be volledig gratis zijn, ook wanneer u misschien niet meteen van plan bent om ze te gebruiken. U kunt uw rekeningen behouden, zonder kosten en zonder voorwaarden.

Sluit u toch liever uw rekeningen af? Dat kan, zonder extra kosten en zonder ‘hard feelings’. Ga als volgt te werk:

 • Schrijf de nog resterende gelden op uw Rabo-rekeningen over naar een rekening bij een andere bank,
 • Print het formulier Aanvraag afsluiten rekeningen vennootschappen en verenigingen en vul het volledig in,
 • Zorg zeker voor een handtekening van rekeninghouder (of van beide rekeninghouders bij een gemeenschappelijke rekening),
 • Voeg kopie van de identiteitskaart (beide kanten) van de mandataris toe,
 • Bezorg ons een kopie van een rekeningafschrift van een rekening bij een Belgische financiële instelling op naam van de vennootschap.
 • Bezorg ons een kopie van uw identiteitskaart(en) wanneer u geen digipass meer hebt om het resterende bedrag zelf over te schrijven,
 • Stuur de documenten per post naar Rabobank.be: Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem. Ook mailen kan naar info@rabobank.be.

Is de vaste tegenrekening niet meer actief? Dan ondertekenen de vertegenwoordigers van de onderneming het document Aanvraag afsluiten rekeningen.

Zodra we alle documenten ontvangen hebben, verwerken we de afsluiting van uw rekeningen en berekenen we uw intresten. Vervolgens schrijven we die over naar de rekening die u opgaf.

Na de verwerking kunt u uw rekeningen nog enkele dagen consulteren op de beveiligde site. Om uw laatste rekeninguittreksels op te vragen en af te drukken, bijvoorbeeld.

We wensen u te bedanken voor het vertrouwen in Rabobank.be en hopen u ooit opnieuw als klant te mogen verwelkomen.

Wij staan voor u klaar.

Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30

Stephane Ginestet Cathérine Hamelink
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug