CRS

De Common Report Standard, kortom CRS, is een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens. Deze is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Met CRS wil men belastingontduiking internationaal aanpakken. De deelnemende landen, ongeveer een negentigtal landen, waaronder ook België, zijn hierdoor verplicht systematisch rekening- en inkomstengegevens uit te wisselen. Het gevolg? Meer fiscale transparantie in de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking.

Bestaande klanten dienen Rabobank.be te informeren indien zij buiten België nog één of meerdere andere fiscale woonplaatsen hebben. Dit gebeurt in voorkomend geval via een zelfcertificeringsformulier. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van het zelfcertificeringsformulier en dienen Rabobank.be binnen 30 dagen te informeren wanneer er zich nadien veranderingen voordoen.

Ingevolge de Common Reporting Standard (OESO standaard), omgezet in Belgische wetgeving einde 2015, is Rabobank.be verplicht om haar klanten, die belastingplichtig zijn in het buitenland en/of waarvan de uiteindelijk gerechtigden belastingplichtig zijn in het buitenland, te identificeren, na te gaan in welk(e) land(en) ze belastingplichtig zijn en bepaalde gegevens te rapporteren aan de Belgische fiscus.

Rabobank.be dient hierdoor volgende gegevens te rapporteren:

  • Uw identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats en Tax Identification Number);
  • De rekeningnummers van zicht-, spaar- en termijnrekeningen waarvan u titularis of medetitularis bent of was;
  • De saldi op de rekening(en) op 31 december van elk kalenderjaar;
  • Betalingen van de bruto-intrest op de spaarrekening(en) en termijnrekening(en). 

Rabobank.be geeft deze gegevens door aan de Belgische fiscus. Die rapporteert op zijn beurt deze gegevens door aan de belastingdiensten van het land of de landen waar de rekeninghouder fiscaal inwoner is.

 

Elke bank is door de Belgische wetgeving (van kracht sinds 1/1/2016) verplicht om bij haar klanten na te gaan of ze bepaalde ‘CRS indicia’ (of kenmerken) hebben die op belastingverplichtingen in één of meerdere deelnemende landen zouden kunnen wijzen. In voorkomend geval moet de bank gegevens aan de Belgische belastingadministratie doorgeven die op haar beurt deze gegevens doorgeeft aan de belastingautoriteiten van één of meerdere deelnemende landen.

De automatische uitwisseling van gegevens zal in eerste instantie gebeuren als u uw fiscale woonplaats in een land aanhoudt dat deelneemt aan CRS.

Het land van de fiscale woonplaats is het land waar u volgens de wetten aldaar (inclusief belasting-verdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats of verblijfplaats. Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben maar het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan bezorgt u de bank tevens het Fiscaal Identificatienummer (FIN). Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het rijksregisternummer voor natuurlijke personen).

Daarnaast zijn er ook een aantal andere criteria die erop kunnen wijzen dat u uw fiscale woonplaats buiten België hebt, zoals een telefoonnummer in een deelnemend land.

Zijn er aanwijzingen dat u als natuurlijk persoon een fiscale woonplaats buiten België hebt, dan brengen we u hiervan meteen op de hoogte en zullen wij u vragen om het zelfcertificeringsformulier in te vullen.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.