CRS

De Common Report Standard, kortom CRS, is een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens. Deze is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Met CRS wil men belastingontduiking internationaal aanpakken. De deelnemende landen, ongeveer een negentigtal landen, waaronder ook België, zijn hierdoor verplicht systematisch rekening- en inkomstengegevens uit te wisselen. Het gevolg? Meer fiscale transparantie in de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking.

Bestaande klanten dienen Rabobank.be te informeren indien zij buiten België nog één of meerdere andere fiscale woonplaatsen hebben. Dit gebeurt in voorkomend geval via een zelfcertificeringsformulier. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van het zelfcertificeringsformulier en dienen Rabobank.be binnen 30 dagen te informeren wanneer er zich nadien veranderingen voordoen.

Opent u een nieuwe rekening, dan vragen we u voortaan om aan te geven in welk(e) land(en) u belastingplichtig bent (waar u fiscale woonplaats(en) hebt).

Om klant te kunnen worden bij Rabobank.be dient uw fiscale woonplaats sowieso in België te zijn. Bent u daarnaast ook in andere landen belastingplichtig? Dan voegt u de fiscale woonplaats van dat land of van andere landen toe. Vervolgens dient u voor elke fiscale woonplaats het Fiscaal Identificatienummer (FIN) voor dat land op te geven.

Ingevolge de Common Reporting Standard (OESO standaard), omgezet in Belgische wetgeving einde 2015, is Rabobank.be verplicht om haar klanten, die belastingplichtig zijn in het buitenland en/of waarvan de uiteindelijk gerechtigden belastingplichtig zijn in het buitenland, te identificeren, na te gaan in welk(e) land(en) ze belastingplichtig zijn en bepaalde gegevens te rapporteren aan de Belgische fiscus.

Rabobank.be dient hierdoor volgende gegevens te rapporteren:

  • Uw identificatiegegevens (naam, adres, geboortedatum en -plaats en Tax Identification Number), of die van de uiteindelijke begunstigden van uw vereniging of vennootschap (UBO’s), met fiscale woonplaats/maatschappelijke zetel in het buitenland (als dit land onder de CRS-regeling valt);
  • De rekeningnummers van zicht-, spaar- en termijnrekeningen waarvan u titularis of medetitularis bent of was;
  • De saldi op de rekening(en) op 31 december van elk kalenderjaar;
  • Betalingen van de bruto-intrest op de spaarrekening(en) en termijnrekening(en). 

Rabobank.be geeft deze gegevens door aan de Belgische fiscus. Die rapporteert op zijn beurt deze gegevens door aan de belastingdiensten van het land of de landen waar de rekeninghouder fiscaal inwoner is.

De informatie zal worden uitgewisseld voor zowel particuliere klanten als voor juridische entiteiten.

Elke bank is door de Belgische wetgeving (van kracht sinds 1/1/2016) verplicht om bij haar klanten na te gaan of ze bepaalde ‘CRS indicia’ (of kenmerken) hebben die op belastingverplichtingen in één of meerdere deelnemende landen zouden kunnen wijzen. In voorkomend geval moet de bank gegevens aan de Belgische belastingadministratie doorgeven die op haar beurt deze gegevens doorgeeft aan de belastingautoriteiten van één of meerdere deelnemende landen.

De automatische uitwisseling van gegevens zal in eerste instantie gebeuren als u uw fiscale woonplaats in een land aanhoudt dat deelneemt aan CRS.

Het land van de fiscale woonplaats is het land waar u volgens de wetten aldaar (inclusief belasting-verdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats of verblijfplaats. Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben maar het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan bezorgt u de bank tevens het Fiscaal Identificatienummer (FIN). Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het rijksregisternummer voor natuurlijke personen).

Daarnaast zijn er ook een aantal andere criteria die erop kunnen wijzen dat u uw fiscale woonplaats buiten België hebt, zoals een telefoonnummer in een deelnemend land.

Zijn er aanwijzingen dat u als natuurlijk persoon een fiscale woonplaats buiten België hebt, dan brengen we u hiervan meteen op de hoogte en zullen wij u vragen om het zelfcertificeringsformulier in te vullen.

Of u als rechtspersoon te beschouwen bent als rapporteerbaar voor CRS hangt af van één van de volgende criteria:

  • Het land van oprichting of vestiging van de rechtspersoon is een deelnemend land.
  • Het huidig adres van de rechtspersoon bevindt zich in een deelnemend land.
  • De rechtspersoon is een ‘passieve niet-financiële entiteit’ met één of meer uiteindelijke gerechtigden met een fiscale woonplaats in een deelnemend land.

Een ‘passieve niet financiële entiteit’ is een rechtspersoon (geen financiële instelling) die meer dan 50 % van de bruto-inkomsten in het voorgaande kalenderjaar of een andere relevante boekhoudkundige rapporteringsperiode uit passieve inkomsten heeft behaald en waarvan meer dan 50% van de activa gedurende het voorgaan de kalenderjaar of een andere relevante boekhoudkundige rapporteringsperiode, bestaat uit activa die passieve inkomsten voort brengen of die worden aangehouden om passieve inkomsten te verkrijgen. Zo niet, bent u een ‘actieve niet financiële entiteit’.

De volgende opbrengsten kunnen als passieve opbrengsten worden beschouwd:

  • dividenden-interesten;
  • huurgelden en royalties;
  • ontvangen bedragen van verzekeringscontracten.

Is bijvoorbeeld niet te beschouwen als een ‘passieve niet financiële entiteit’ en te beschouwen als een ‘actieve niet financiële entiteit’: een kledingzaak verkoopt kledingstukken en heeft geen andere inkomsten behalve de inkomsten uit die activiteit.

Is wel te beschouwen als een ‘passieve niet financiële entiteit’: een vastgoedvennootschap met een uitgebreide beleggingsportefeuille die meer inkomsten haalt uit financiële beleggingen dan uit haar bedrijfsactiviteit.

Zijn er aanwijzingen dat de gegevens van de rechtspersoon rapporteerbaar zijn aan de Belgische fiscus, dan brengen we u hiervan meteen op de hoogte en vragen we u om een zelfcertificeringsformulier in te vullen. Met dit formulier bevestigt u de status van de rechtspersoon en moet u – in het geval de rechtspersoon gekwalificeerd worden als een ‘passieve niet financiële entiteit’ - de fiscale woonplaats van de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon vermelden.

In het geval de rechtspersoon een ‘actieve niet financiële entiteit’ is, dan zal de rechtspersoon rapporteerbaar zijn aan de fiscus indien deze een ‘fiscale woonplaats’ in een deelnemend land, buiten België, heeft..

Weigert u om uw gegevens via het zelfcertificeringsformulier aan ons door te geven, dan kunnen we eisen dat uw rekeningen afgesloten worden.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.