Actualisatie gegevens professionele klanten

Wet- en regelgeving die alsmaar strenger wordt verplicht ons om onze klanten op geregelde tijdstippen te contacteren om na te gaan of alle informatie die wij over u hebben nog actueel is.
Zo verplicht de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering de banken tot identificatie van de Uiteindelijk Begunstigden van hun klanten. Aangezien deze informatie vatbaar is voor wijzigingen, moeten we er ons van vergewissen dat deze steeds actueel is in onze bestanden.
Daarnaast verplicht de wet met betrekking tot de automatische uitwisseling van inlichtingen aan de Belgische fiscus de banken om bijkomende gegevens op te vragen bij hun klanten met het oog op hun classificering (bv. als actieve of passieve NFE). Deze classificering is nodig om – in voorkomend geval - een correcte rapportering te kunnen doen aan de Belgische fiscale autoriteiten die deze informatie moet doorspelen aan de lokale fiscale autoriteiten.

In een eerste fase spreken wij vooral de vennootschappen en verenigingen aan. In een later stadium zullen wij eveneens genoodzaakt zijn om de gegevens van onze particuliere klanten na te gaan.

Alle informatie die u ons levert wordt vertrouwelijk behandeld binnen de bank. Wij slaan deze op in onze beveiligde systemen.

Verder gebeurt hier niets mee. Het spreekt voor zich dat wij deze informatie nooit zullen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Helaas dienen we dan de relatie met uw vennootschap of vereniging te beëindigen en uw rekening(en) af te sluiten volgens art. 33 §1 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Onder de Uiteindelijke Begunstigden verstaan we de natuurlijke personen die, alleen of samen handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite de uiteindelijke controle hebben over de vennootschap of de vereniging.

De term Uiteindelijke Begunstigde wordt vaak geïnterpreteerd als aandeelhouder. Dit klopt vaak, maar er zijn ook gevallen waar er geen aandeelhouders zijn in de strikte zin van het woord. In dat geval dienen de beslissingsnemers, m.a.w. de bestuurders, te worden opgegeven.

Hieronder vindt u per entiteit wie er dient te worden geïdentificeerd als Uiteindelijke Begunstigde.

Let wel:
Uiteindelijke Begunstigden zijn steeds natuurlijke personen. Indien de Uiteindelijke Begunstigde zelf een vennootschap/vereniging is, dienen de natuurlijke personen achter deze vennootschap/vereniging te worden geïdentificeerd, zijnde de personen die eigenaar zijn van 25% van de aandelen of meer, of de bestuursleden.

Uiteindelijke begunstigden van een vennootschap:

 1. Uiteindelijke begunstigden aandeelhouders of vennoten: het gaat om de natuurlijke personen (personen) die uiteindelijk rechtstreeks of onrechtstreeks 25 % of meer van de aandelen of stemrechten van de vennootschap bezit(ten) of controleren.
 2. Uiteindelijke begunstigden beslissers: het gaat om de natuurlijke persoon (personen) die niet 25 % of meer van de aandelen of stemrechten bezitten, rechtstreeks of onrechtstreeks de controle in feite of in rechte over de vennootschap heeft (hebben) en de personen met een mandaat binnen het bestuursorgaan van de vennootschap die het bestuur beïnvloeden ((bijvoorbeeld de zaakvoerder van een BVBA of de bestuurder van een NV). Als een rechtspersoon een mandaat waarneemt in het bestuursorgaan, dan moeten de identiteitsgegevens worden vermeld van de natuurlijke persoon of personen die die rechtspersoon vertegenwoor-digen in de waarneming van dit mandaat (bijvoorbeeld de permanente vertegenwoordiger). Alle mandaathouders in het bestuurs-orgaan moeten worden vermeld met aanduiding van hun respectievelijke functie.

Uiteindelijke begunstigden van een andere juridische constructie dan een vennootschap:

 1. Uiteindelijke begunstigden rechthebbenden: het gaat om de natuurlijke persoon (personen) die de rechthebbenden zijn van minstens 25 % van het vermogen van de juridische constructie. Als de begunstigden (nog) niet aangewezen werden, gaat het om de groep van personen in abstracto gedefinieerd in het belang van wie de juridische constructie werd opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is.
 2. Uiteindelijke begunstigden beslissers: dit is de persoon of zijn de personen die vermogen in de juridische constructie inbrengen en controle uitoefenen op het gebruik ervan.
  1. als de juridische constructie rechtspersoonlijkheid heeft (bv. VZW, Stichting) gaat het om de natuurlijke persoon of personen die een mandaat uitoefent (uitoefenen) in haar bestuursorgaan.
  2. als de juridische constructie geen rechtspersoonlijkheid heeft (bv. feitelijke vereniging, Trust) gaat het om de personen die de macht hebben om invloed uit te oefenen op het bestuur ervan.

Financiële entiteit (FE):

Worden als financiële entiteiten beschouwd:

 • Instellingen die effectendeposito’s beheren;
 • Deposito instellingen;
 • Beleggingsentiteiten;
 • Bepaalde verzekeringsinstellingen.

Niet-financiële entiteit (NFE):

 1. Passieve niet-financiële entiteit (passieve NFE)
  Is elke NFE:
  • die geen actieve NFE is of,
  • die een beleggingsentiteit is, dit is een entiteit waarvan de bruto-inkomsten hoofdzakelijk afkomstig zijn van de belegging, herbelegging of verhandeling van financiële activa, als de entiteit wordt beheerd door een andere entiteit die een financiële instelling is.
 2. Actieve niet-financiële entiteit (actieve NFE):
  • De actieve NFE op basis van opbrengsten en activa
   Minder dan 50 % van de bruto-inkomsten van de NFE in het voorgaande kalenderjaar of een andere relevante boekhoudkundige rapporteringsperiode bestaat uit passieve inkomsten en minder dan 50% van de activa van de NFE gedurende het voorgaan de kalenderjaar of een andere relevante boekhoudkundige rapporteringsperiode, bestaat uit activa die passieve inkomsten voort brengen of die worden aangehouden om passieve inkomsten te verkrijgen. De volgende opbrengsten kunnen als passieve opbrengsten worden beschouwd:
   • dividenden
   • interesten
   • huurgelden en royalties
   • ontvangen bedragen van verzekeringscontracten.
  • De actieve NFE op basis van andere criteria:
   1. de aandelen van de NFE worden regelmatig verhandeld op een gereglementeerde effectenbeurs of de NFE is een gelieerde entiteit van een entiteit waarvan de aandelen regelmatig verhandeld worden op een gereglementeerde effectenbeurs;
   2. de NFE is opgericht op het grondgebied van Amerikaans Samoa, het Gemenebest van de Noordelijke Marianeneilanden, Guam, het Gemenebest van Puerto Rico, of de Amerikaanse Maagdeneilanden, en alle eigenaars van de begunstigde zijn daadwerkelijk inwoners van dat grondgebied;
   3. de NFE is een regering (niet zijnde de regering van de Verenigde Staten), een staatkundig onderdeel daarvan (met dien verstande dat de uitdrukking een Staat, een provincie, een country of een gemeente omvat), of een overheidsinstantie die taken vervult van die regering of van zulk staatkundig onderdeel daarvan, de regering van Amerikaans Samoa, van het Gemenebest van de Noorde lijke Marianeneilanden, van Guam, van het Gemenebest van Puerto Rico of van de Amerikaanse Maagdeneilanden, een internationale organisatie, een niet-Amerikaanse centrale uitgiftebank, of een entiteit die volledig in het bezit is van een of meer van de voorgaande instanties;
   4. de activiteiten van de NFE bestaan voornamelijk uit het (geheel of gedeeltelijk) aanhouden van de aandelen die uitgegeven zijn door een of meer dochterondernemingen waarvan de handels- of bedrijfsactiviteiten andere zijn dan die van een financiële instelling, of uit het verschaffen van financiering of diensten aan die dochterondernemingen. Een entiteit komt niet in aanmerking voor de status van NFE indien ze fungeert (of zich presenteert) als een beleggingsfonds, zoals een private equity fonds, een durfkapitaalfonds, een overnamefonds dat met schulden wordt gefinancierd of elk ander beleggingsvehikel dat als doel heeft ondernemingen te verwerven of te financieren en daarin vervolgens bij wijze van belegging belangen aan te houden onder de vorm van financiële activa;
   5. de NFE oefent nog geen bedrijfsactiviteiten uit en heeft dat ook in het verleden nooit gedaan, maar ze investeert vermogen in activa teneinde bedrijfsactiviteiten uit te oefenen niet zijnde die van een financiële instelling, met dien verstande dat de NFE 24 maanden na de datum van haar oprichting niet in aanmerking komt voor deze uitzondering;
   6. de NFE was gedurende de vijf voorgaande jaren geen financiële instelling en is bezig met de liquidatie van haar activa of met een reorganisatie teneinde transacties en activiteiten voort te zetten of te hervatten die niet die van een financiële instelling zijn;
   7. de NFE is voornamelijk betrokken bij de financiering van gelieerde entiteiten die geen financiële instellingen zijn en bij hedgingtransacties met of voor die gelieerde entiteiten en ze verschaft geen financiering of hedgingdiensten aan entiteiten die geen gelieerde entiteiten zijn, mits de groep waartoe die gelieerde entiteiten behoren voornamelijk betrokken is bij bedrijfs-activeiten die geen bedrijfsactiviteiten van een financiële instelling zijn;
   8. de NFE is een “uitgezonderde NFE” (excepted NFE) zoals omschreven in de relevante voorschriften van de US Treasury; of
   9. de NFE voldoet aan alle volgende vereisten:
    1. zij is opgericht in het rechtsgebied waarvan ze inwoner is en wordt daar uitsluitend voor godsdienstige, liefdadige, weten schappelijke, artistieke, culturele, sportieve of educatieve doeleinden geëxploiteerd; of zij is opgericht in het rechtsgebied waarvan ze inwoner is en wordt daar geëxploiteerd als een beroepsfederatie, een werkgeversorganisatie, een kamer van koop handel, een vakbond, een land-of tuinbouworganisatie, een burgerorganisatie of een organisatie waarvan het enige doel de bevordering van het maatschappelijk welzijn is;
    2. zij is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting in het rechtsgebied waarvan ze inwoner is;
    3. zij heeft geen aandeelhouders of leden die een eigendoms- of gebruiksrecht kunnen laten gelden ter zake van haar inkomsten of activa;
    4. de van toepassing zijnde wetgeving van het rechtsgebied waarvan de NFE inwoner is of de oprichtingsdocumenten van de NFE, laten niet toe dat er inkomsten of activa van de NFE worden verdeeld aan of gebruikt ten behoeve van een natuurlijke persoon of een niet-liefdadige entiteit op een andere wijze dan in het kader van de liefdadige activiteiten van de NFBE, of ter betaling van een redelijke vergoeding voor door de entiteit verleende diensten of ter betaling, tegen de marktprijs, van door de entiteit verworven goederen; en
    5. de van toepassing zijnde wetgeving van het rechtsgebied waarvan de entiteit inwoner is of de oprichtingsdocumenten van de entiteit vereisen dat, bij liquidatie of ontbinding van de entiteit, al haar activa worden verdeeld aan een overheidsinstantie of aan een andere niet winstgevende organisatie, of toevallen aan de regering van het rechtsgebied of van het land waarvan de entiteit inwoner is of aan een staatkundig onderdeel daarvan.

Een persoon heeft zijn fiscale woonplaats in een land waar hij volgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of oprichting. In welk land u als particuliere klant fiscaal inwoner bent, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Onder “Fiscale woonplaats” wordt verstaan de woonplaats die in aanmerking genomen wordt voor de toepassing van de belastingwetgeving. U kunt deze regels navragen bij uw Belastingdienst, boekhouder of fiscaal adviseur. Een loutere inschrijving in het bevolkingsregister op dat adres, volstaat op zich niet om het tot de fiscale woonplaats te maken. Of u fiscaal inwoner bent van een land hangt onder meer af van onderstaande feitelijke omstandigheden:

 • Waar u het meeste van uw tijd bent;
 • Waar u uw woonadres heeft;
 • De plaats van waaruit het fortuin wordt beheerd;
 • Waar uw partner en/of kinderen wonen;
 • Van welk land U een fiscaal nummer van de Belastingdienst van dat land hebt ontvangen;
 • Waar uw kinderen naar school gaan;
 • Waar u verzekerd bent;
 • Waar u een huisarts hebt;
 • Waar u lid bent van één of meer verenigingen

Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben. Het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan noteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer. Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het ondernemingsnummer – of BTW-nummer voor vennootschappen – en het rijksregisternummer voor natuurlijke personen).

Onder ‘politiek prominente persoon’ dient te worden verstaan:

 1. Een natuurlijk persoon die – ongeacht of hij/zij verblijft in België of in het buitenland - een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals:
  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen;
  • parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
  • leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
  • leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
  • leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
  • ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
  • leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
  • bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
  • gouverneurs van provinciehoofdsteden of regio’s;
  • burgemeesters van grote steden;
 2. Familieleden van een ‘politiek prominente persoon’ bedoeld onder punt a. Hieronder wordt verstaan:
  • de echtgenoot van een persoon vermeld in punt a, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt
  • de kinderen van een persoon vermeld in punt a, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
  • de ouders van een persoon vermeld in punt a;
 3. Personen gekend als ‘naast geassocieerden’ van een ‘politiek prominente persoon’ bedoeld onder punt a. Hieronder wordt verstaan:
  • natuurlijke personen die met een ‘politiek prominente persoon’ de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
  • natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een prominent politieke persoon.

Deze personen dienen het document ‘Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen en de vaststelling van de herkomst van vermogen’ in te vullen.

U bent een ‘US Person’ indien u voldoet aan één van de volgende criteria:

 • U woont in de Verenigde Staten (incl. de Amerikaanse territoria Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden);
 • U bent een US staatsburger;
 • U hebt of had een US Green Card. Meer informatie hierover vindt u op www.irs.gov.
 • U hebt dit jaar en de twee voorafgaande jaren minstens 183 dagen in de Verenigde Staten doorgebracht. Daarbij worden dagen als volgt geteld:
  • Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar,
  • 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar,
  • 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor.
  • Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest.
 • Voor Uiteindelijk Begunstigden die US Person zijn, dient u ons een een apart formulier te bezorgen, beschikbaar op www.rabobank.be > Vragen > Document Center.

  Als financiële instelling zijn we immers wettelijk verplicht om na te gaan of onze klanten in aanmerking kunnen komen als ‘US Person’. Gegevens van US Persons moeten we doorspelen aan de Belgische fiscale overheidsdienst. Die bezorgt deze informatie vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst.

De mandataris van uw Rabo Business Account aanpassen, doet u als volgt:

 • Vul het formulier Melding wijziging mandataris van de vennootschap volledig in,
 • Laat de aanvraag ondertekenen door de nieuwe gevolmachtigde mandataris,
 • Voeg een kopie toe van de benoemingsakte of aangepaste statuten (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad),
 • Stuur het formulier naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem.

Om de tegenrekening van uw Rabo Business Account aan te passen, doet u een schriftelijke aanvraag. U gaat als volgt te werk:

 • Vul het formulier ‘Melding wijziging gegevens vennootschap of vereniging volledig in,
 • Laat de aanvraag ondertekenen door de gevolmachtigde mandataris of de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap of vereniging,
 • Voeg bij uw verzoek een rekeninguittreksel van de nieuwe tegenrekening toe dat niet ouder is dan 6 maanden,
 • Kies een nieuwe tegenrekening op naam van het bedrijf of de vereniging,
 • Stuur het formulier naar Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem.

De tegenrekening is de rekening bij een andere financiële instelling die u ons bezorgde bij het openen van uw Rabo Business (Plus) Account of Rabo Termijnrekening. Sluiten we uw professionele rekening(en) af omdat u ons niet tijdig de geactualiseerde gegevens bezorgde, dan storten we het kapitaal en de verworven intresten op deze rekening.

Ga op het beveiligde deel van onze website naar ‘Overschrijving aanmaken’. Selecteer vervolgens ‘Begunstigde kiezen’. Dan verschijnt uw tegenrekening in de lijst.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.