Actualisatie gegevens particuliere klanten

Wet- en regelgeving die alsmaar strenger wordt verplicht ons om onze klanten op geregelde tijdstippen te contacteren om na te gaan of alle informatie die wij over u hebben nog actueel is.
Zo verplicht de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering de banken tot identificatie van hun klanten. Aangezien deze informatie vatbaar is voor wijzigingen, moeten we er ons van vergewissen dat deze steeds actueel is in onze bestanden.
Daarnaast verplicht de wet met betrekking tot de automatische uitwisseling van inlichtingen aan de Belgische fiscus de banken om bijkomende gegevens op te vragen bij hun klanten (bv. zelfcertificering). Deze informatie is nodig om – in voorkomend geval - een correcte rapportering te kunnen doen aan de Belgische fiscale autoriteiten die deze informatie moet doorspelen aan de lokale fiscale autoriteiten.

We kunnen vragen naar uw beroep en uw activiteitsector, ook een recente en leesbare kopie van uw ID kaart moet steeds in ons bezit zijn. Indien dit niet het geval is, vragen wij u om een kopie of foto van de ID-kaart, voor- en achterkant, te mailen naar info@rabobank.com.

Afhankelijk van de producten die u in uw portefeuille hebt, kunnen de volgende vragen ook gesteld worden.

Om u beter te kennen en om vreemde transacties te kunnen onderscheppen, kunnen we u ook een aantal vragen stellen in verband met de herkomst van het geld dat u bij ons op de rekening zet, alsook omtrent de transacties die u van plan bent te doen’.

Let op

We zullen u nooit vragen naar uw inloggegevens, zoals uw gebruikersnummers, uw pincode of uw rekeningnummers.

Alle informatie die u ons levert wordt vertrouwelijk behandeld binnen de bank. Wij slaan deze op in onze beveiligde systemen.

Verder gebeurt hier niets mee. Het spreekt voor zich dat wij deze informatie nooit zullen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Helaas dienen we dan uw rekeningen af te sluiten. Het weigeren van informatie laat banken niet toe om op een correcte manier klanten te identificeren en dus ook niet om mogelijk verdachte transacties te monitoren, wat een verplichting is voor elke bank.

Een persoon heeft zijn fiscale woonplaats in een land waar hij volgens de wetten aldaar (inclusief belastingverdragen) belasting betaalt of zou moeten betalen op basis van woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of oprichting. In welk land u als particuliere klant fiscaal inwoner bent, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Onder “Fiscale woonplaats” wordt verstaan de woonplaats die in aanmerking genomen wordt voor de toepassing van de belastingwetgeving. U kunt deze regels navragen bij uw Belastingdienst, boekhouder of fiscaal adviseur. Een loutere inschrijving in het bevolkingsregister op dat adres, volstaat op zich niet om het tot de fiscale woonplaats te maken. Of u fiscaal inwoner bent van een land hangt onder meer af van onderstaande feitelijke omstandigheden:

 • Waar u het meeste van uw tijd bent;
 • Waar u uw woonadres heeft;
 • De plaats van waaruit het fortuin wordt beheerd;
 • Waar uw partner en/of kinderen wonen;
 • Van welk land U een fiscaal nummer van de Belastingdienst van dat land hebt ontvangen;
 • Waar uw kinderen naar school gaan;
 • Waar u verzekerd bent;
 • Waar u een huisarts hebt;
 • Waar u lid bent van één of meer verenigingen

Om een rekening te mogen openen bij Rabobank.be dient u uw fiscale woonplaats in België te hebben. Het is echter mogelijk dat u meerdere fiscale woonplaatsen hebt. Hebt u ook een fiscale woonplaats buiten België, dan noteert u eveneens uw Fiscaal Identificatienummer. Dit nummer verschilt van land tot land. Dit nummer is een identificatienummer dat in het land van de fiscale woonplaats wordt gebruikt om belastingplichtigen te identificeren (bv. in België stemt het FIN overeen met het ondernemingsnummer – of BTW-nummer voor vennootschappen – en het rijksregisternummer voor natuurlijke personen).

Onder ‘politiek prominente persoon’ dient te worden verstaan:

 1. Een natuurlijk persoon die – ongeacht of hij/zij verblijft in België of in het buitenland - een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals:
  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen:
   • de Koning;
   • de Eerste minister, Minister-president, Vice-Eerste ministers, Viceministers-President, ministers en staatssecretarissen;
  • parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen:
   • de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter, Parlementsvoorzitter, parlementsleden, senatoren, gecoöpteerde senatoren, commissievoorzitters en commissieleden;
  • leden van bestuurslichamen van politieke partijen:
   • de leden van het partijbestuur, de politieke raad, de partijraad, het directiecomité, het dagelijks bestuur en het partijsecretariaat;
  • leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden:
   • raadsheer in het Hof van Cassatie (met inbegrip van de eerste voorzitter, de voorzitter en de sectievoorzitters);
   • raadsheer in het hof van beroep (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);
   • raadsheer in het arbeidshof (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);
   • plaatsvervangende raadsheren bij deze drie hoven;
   • de eerste Voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren, en auditeurs bij de Raad van State;
  • leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken:
   • de Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;
   • de eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof;
  • ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten:
   • de ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;
   • de officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;
   • de officieren bekleed met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;
   • de officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;
   • de officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottielje-admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;
  • leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven:
   • de Chief Executive Officer, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, bestuurders en leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité, de regeringscommissarissen;
  • bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie op het Belgisch grondgebied;
  • gouverneurs van provinciehoofdsteden of regio’s;
  • burgemeesters van grote steden.
 2. Familieleden van een ‘politiek prominente persoon’ bedoeld onder punt a. Hieronder wordt verstaan:
  • de echtgenoot van een persoon vermeld in punt a, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
  • de kinderen van een persoon vermeld in punt a, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
  • de ouders van een persoon vermeld in punt a.
 3. Personen gekend als ‘naast geassocieerden’ van een ‘politiek prominente persoon’ bedoeld onder punt a. Hieronder wordt verstaan:
  • natuurlijke personen die met een ‘politiek prominente persoon’ de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
  • natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een prominent politieke persoon.

Deze personen dienen het document ‘Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen en de vaststelling van de herkomst van vermogen’ in te vullen.

De meeste recente witwaswetgeving¹ verplicht de banken om bijkomende informatie in te winnen bij klanten/natuurlijke personen die prominente publieke functies bekleden of hebben bekleed.

De nationale en internationale wetgeving op het vlak van witwassen is van oordeel dat een natuurlijke persoon die een hoge politieke functie bekleedt of heeft bekleed zich, meer dan andere natuurlijke personen, blootstelt aan witwassen en terrorismefinanciering als gevolg van een verhoogd corruptierisico. Dergelijk risico is ook aanwezig voor de familieleden van personen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en personen die naaste geassocieerden zijn in een vennootschap of andere juridische entiteit.

¹ Art. 41 van de Wet van 18 september 2017:
§ 1. De onderworpen entiteiten die verrichtingen uitvoeren of zakelijke relaties aangaan met politiek prominente personen, familieleden van politiek prominente personen of personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen, nemen naast de waakzaamheidsmaatregelen ten aanzien van de cliënten, als bepaald in hoofdstuk 1, maatregelen die bestaan in:
1° …
2° in geval van zakelijke relaties met politiek prominente personen, het toepassen van de volgende maatregelen:
a) …
b) passende maatregelen nemen om de oorsprong vast te stellen van het vermogen en van de geldmiddelen die bij zakelijke relaties of verrichtingen met dergelijke personen worden gebruikt; 
c) …
§ 2. ….
§ 3. Indien aan een politiek prominente persoon door een lidstaat of een derde land, of door een internationale organisatie, niet langer een prominente publieke functie is toevertrouwd, houden de onderworpen entiteiten rekening, gedurende ten minste twaalf maanden, met het door die persoon gevormde aanhoudende risico en passen zij op de beoordeling van dat risico gebaseerde passende maatregelen toe totdat die persoon niet langer een aan politiek prominente personen eigen risico vormt.

U bent een ‘US Person’ indien u voldoet aan één van de volgende criteria:

 • U woont in de Verenigde Staten (incl. de Amerikaanse territoria Puerto Rico, Guam, Amerikaanse Maagdeneilanden);
 • U bent een US staatsburger;
 • U hebt of had een US Green Card. Meer informatie hierover vindt u op www.irs.gov.
 • U hebt dit jaar en de twee voorafgaande jaren minstens 183 dagen in de Verenigde Staten doorgebracht. Daarbij worden dagen als volgt geteld:
  • Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar,
  • 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar,
  • 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor.
  • Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest.
 • Voor Uiteindelijk Begunstigden die US Person zijn, dient u ons een een apart formulier te bezorgen, beschikbaar op www.rabobank.be > Vragen > Document Center.

  Als financiële instelling zijn we immers wettelijk verplicht om na te gaan of onze klanten in aanmerking kunnen komen als ‘US Person’. Gegevens van US Persons moeten we doorspelen aan de Belgische fiscale overheidsdienst. Die bezorgt deze informatie vervolgens aan de Amerikaanse belastingdienst.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.