Privacyverklaring Rabobank.be

Bij Rabobank hechten we veel belang aan uw privacy en daarom stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een transparante manier te verwerken.

Met deze privacyverklaring, informeren we onze huidige en toekomstige klanten (verder aangeduid als “u” of “uw”) over de persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en delen, de bewaartermijnen, en over uw rechten inzake gegevensbescherming en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze niet-professionele klanten, met name de natuurlijke personen die onze producten en diensten gebruiken of wensen te gebruiken voor persoonlijke, familiale of huishoudelijke doeleinden. Ze is evenzeer van toepassing op de  vertegenwoordigers, werknemers, aandeelhouders en uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen, is er een afzonderlijke privacyverklaring beschikbaar. 

Als u geen cliënt bent bij Rabobank.be en onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina's van de website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden.

Een expliciet akkoord zal steeds worden gevraagd aan de gebruiker van de site vooraleer zijn/haar gegevens worden gebruikt met het oog op direct marketing.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Coöperatieve Rabobank U.A., een vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Nederland, 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, en waarvan het bijkantoor is gevestigd in België, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 86, bus 3 (« Rabobank », « we», « onze ») is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen we enerzijds de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en anderzijds de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren indien uw contactpersonen, van wie de contactgegevens op het einde van deze privacyverklaring zijn opgenomen, u geen bevredigend antwoord kunnen verstrekken. 

Welke persoonsgegevens ontvangen we en waarom verwerken we ze?

Onze diensten bestaan voornamelijk uit het aanbieden van bancaire producten en diensten (bijvoorbeeld zicht- en spaarrekeningen). Hieruit volgt dat de doeleinden waarom we uw persoonsgegevens verwerken voornamelijk de volgende zijn: 

 • Het beheren van onze contractuele relatie en het leveren van producten of het uitvoeren van diensten in het kader van deze relatie;
 • Het naleven van onze wettelijke verplichtingen en in het bijzonder nagaan of we u al dan niet als klant kunnen aanvaarden en een overeenkomst met u kunnen aangaan; 
 • Het bezorgen van informatie betreffende onze producten en diensten, alsook het verrichten van gepersonaliseerde marketing (door middel van nieuwsbrieven, e-mails met gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde reclamebanners op onze website);
 • Het beschermen van u (en uw activa) evenals het verzekeren van de veiligheid van onze IT-systemen en onze kantoren. 

Indien u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze website. Dit in overeenkomstig met onze kennisgeving voor het gebruik van cookies.

In de onderstaande tabel bieden we u een gedetailleerd overzicht van welke persoonsgegevens we verzamelen alsook de doeleinden waarvoor we deze gebruiken. 

Doeleinden voor dewelke we uw persoonsgegevens gebruiken

Beschrijving

 
 • Strijd tegen witwassen, de financiering van terrorisme, corruptie en verdachte transacties
 • Verplichte fiscale aangiftes en de nakoming van fiscale verplichtingen (bijvoorbeeld FATCA verplichtingen, de verplichtingen volgens het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verplichtingen met betrekking tot successierechten)
 • Beheer van contacten met toezichthouders of gerechtelijke autoriteiten
 • Naleving van financiële en bancaire regelgeving (monitoring van financiële transacties, beheer van solvabiliteitsrisico’s, uitvoering van de verplichtingen omtrent advies, kennisgeving van risico’s)
 

Aard van de gegevens die we verzamelen

 
 • Persoonlijke identificatiegegevens1
 • Financiële gegevens2
 • Socio-demografische gegevens3
 • Gerechtelijke gegevens (alsook gepleegde strafbare feiten)
 • Gegevens met betrekking tot uw gedrag en uw voorkeuren4
 

Wettelijke grondslagen die dit gebruik toestaan

 
 • Naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting
 

1 Persoonlijke identificatiegegevens omvatten: naam en voornaam, privé- en professioneel adres, telefoonnummers, e-mail, kopie van identiteitskaart/paspoort, taal, beroep.

2 Financiële gegevens omvatten: type aangehouden bankrekening, inkomsten, spaartegoeden, schulden, uitgaven, informatie aangaande solvabiliteit, leningen, beroep.

3 Socio-demografische gegevens omvatten: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.

4 Deze gegevens omvatten over het algemeen de gegevens eigen aan uw interactie met ons (klachten, ongelukken, gebruik van media en telecommunicatie, informatie opgenomen in e-mails etc.).

Beschrijving

 
 • Om onze activiteiten op een doeltreffende en gepaste manier uit te voeren:
  • Beheer en uitvoering van producten en diensten (zoals het verwerken van SEPA en SWIFT betalingen, kredietbeheer)
  • Uitvoering van inkomende berichten
  • Opening/sluiten van rekeningen
  • Identificatie van de begunstigden van onze producten en diensten
 • Voor het verrichten van een controle van uw situatie voor een specifieke verrichting
 • Om op uw specifieke vragen te antwoorden of u informatie te bezorgen over onze producten en diensten
 • Levering van producten en diensten aan bedrijven die onze klant zijn en waarvan u werknemer, begunstigde of klant bent
 • Klachtenbeheer
 • Uitvoering van verplichtingen en opdrachten aangaande audit, facturatie en boekhouding
 

Aard van de gegevens die we verzamelen

 
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Socio-demografische gegevens
 • Gegevens betreffende uw werk
 • Gerechtelijke gegevens (alsook gepleegde strafbare feiten)
 

Wettelijke grondslagen die dit gebruik toestaan

 
 • Uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst en dit op uw verzoek
 • Het respecteren van uw keuze wanneer wij uw toestemming vragen
 • Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen:
  • Aanduiding van de diensten en producten die onze klanten mogelijks interesseren
  • Het uitvoeren van onze overeenkomsten of het leveren van onze diensten op de meest efficiënte manier
  • Identificatie van middelen die ons toelaten onze diensten en producten te verbeteren dan wel nieuwe diensten en producten aan te bieden

Beschrijving

 
 • Personaliseren van onze commerciële aanbiedingen:
  • Bepalen welke producten en diensten u zouden kunnen interesseren op basis van de analyse van uw gewoontes tijdens uw bezoeken aan onze website of tijdens onze telefoongesprekken.
  • Bepalen welke producten en diensten u zouden kunnen interesseren op basis van de informatie die wij over u ter beschikking hebben
 • Antwoorden op uw verzoeken (bijvoorbeeld ontvangen van onze nieuwsbrieven)
 • Ontwikkelen en testen van de producten en diensten en bepalen van het gepaste tarief
 • Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken
 

Aard van de gegevens die we verzamelen

 
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Socio-demografische gegevens
 • Transactiegegevens
 

Wettelijke grondslagen die dit gebruik toestaan

 
 • Uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst en dit op uw verzoek
 • Het respecteren van uw keuze wanneer wij uw toestemming vragen
 • Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen:
  • Aanduiding van de diensten en producten die onze klanten mogelijks interesseren
  • Het uitvoeren van onze overeenkomsten of het leveren van onze diensten op de meest efficiënte manier
  • Identificatie van middelen die ons toelaten onze diensten en producten te verbeteren dan wel nieuwe diensten en producten aan te bieden

Beschrijving

 
 • U vult een formulier in om gecontacteerd te worden door de klantendienst
 • U vraagt hulp via e-mail of telefoon
 • U uit uw (on)tevredenheid
 

Aard van de gegevens die we verzamelen

 
 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Audiovisuele gegevens
  • Socio-demografische gegevens
  • Gegevens betreffende uw verzoek
   

  Wettelijke grondslagen die dit gebruik toestaan

   
  • Uitvoering van een overeenkomst of maatregelen te nemen vóór de sluiting van de overeenkomst
  • Het respecteren van uw keuze wanneer wij uw toestemming vragen
  • Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen:
   • Het leveren van onze diensten en producten op de meest efficiënte manier
   • Identificatie van middelen die ons toelaten onze diensten en producten te verbeteren dan wel nieuwe diensten en producten aan te bieden

Beschrijving

 
 • Fraudepreventie en handhaving van de veiligheid van personen en goederen (met inbegrip van de preventie van cyber risico’s en de controle van verdachte transacties.)
 

Aard van de gegevens die we verzamelen

 
 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, privéadres, professioneel e-mailadres, etc.
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, verrichtingen, etc.
 • Gegevens betreffende uw werk
 • Audiovisuele gegevens
 • Kentekenplaat
 

Wettelijke grondslagen die dit gebruik toestaan

 
 • Naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting
 • Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen:
  • Vermijden van fraude en misbruik
  • Optimaliseren van onze veiligheid
  • Verdediging van onze juridische belangen

Wat zijn de wettelijke grondslagen die ons toelaten uw persoonsgegevens te gebruiken?

We verwerken uw persoonsgegevens enkel indien de wet ons dit toestaat, dit betekent dat we uw persoonsgegevens enkel mogen gebruiken indien we ons op één van de volgende grondslagen kunnen beroepen: 

 • we dienen een overeenkomst met u uit te voeren of we nemen op uw verzoek maatregelen die de sluiting van de overeenkomst voorafgaan; 
 • we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting, dewelke ons dwingt om uw gegevens te gebruiken; 
 • u geeft ons de toestemming om uw gegevens te verwerken; 
 • het gebruik van uw gegevens stemt overeen met onze gerechtvaardigde belangen (dit betekent dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken om een commercieel, bedrijfs- of veiligheidsdoel te verwezenlijken). 

In bovenstaande tabel bieden we u een gedetailleerd overzicht van de wettelijke grondslagen waarop we ons baseren om uw gegevens te verwerken. We verduidelijken daarin ook de gerechtvaardigde belangen waarop we ons soms beroepen.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

In het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens enkel zolang we ze nodig hebben. In de meeste gevallen is dit om aan verjaringstermijnen en wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld in het kader van bestrijden van witwassen). In regel bedraagt de bewaringstermijn 10 jaar vanaf het einde van de overeenkomst of de uitvoering van de verrichting.

We bewaren ook de beelden die door de bewakingscamera’s worden opgenomen in en rond onze kantoren en dit gedurende 30 dagen na uw bezoek. Deze termijn kan worden verlengd indien de politie, het parket of een gerechtelijk dienst ons dit vraagt. Dit is het geval wanneer de opgenomen beelden een mogelijke criminele activiteit of incidenten aantonen.

De telefoongesprekken met onze commerciële medewerkers, waarbij hulp wordt verleend aan een klant of die worden gevoerd voor doeleinden van kwaliteitscontrole, worden bewaard gedurende 30 dagen volgend op het gesprek.

Indien - in het kader van een wedstrijd of actie - persoonsgegevens van derden worden ingewonnen, zullen deze enkel in het kader van de wedstrijd of actie worden gebruikt om praktische redenen, en hierna meteen worden verwijderd uit onze bestanden.

Wat is de bron van de persoonsgegevens die we verzamelen?

De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen afkomstig zijn van u (i) of van derde partijen (ii):

i) We verwerken de persoonsgegevens die we rechtstreeks van u ontvangen: 

 • wanneer u klant wordt;
 • wanneer u zich online inschrijft, een formulier online invult of een vraag stelt;
 • wanneer u een van onze overeenkomsten ondertekent; of
 • wanneer u uw ervaring deelt of een klacht indient naar aanleiding van de levering van onze diensten of producten.

ii) We verwerken ook gegevens die bij derde partijen zijn verzameld: 

 • gegevens aangebracht door makelaars, andere banken of ten gevolge van gerechtelijke, juridische of administratieve procedures (beslagen etc.);
 • gegevens onderworpen aan een publicatieverplichting (zoals een publicatie in het Belgisch Staatsblad of de Kruispuntbank voor Ondernemingen); 
 • publieke gegevens (verschenen in de algemene pers of in gespecialiseerde pers zoals Graydon);
 • gegevens verzameld door ondernemingen gespecialiseerd in digital marketing.

Welke middelen gebruiken we om uw gegevens te beschermen?

We hechten het grootste belang aan de bescherming van uw gegevens. Daarom hebben we een beveiligingsbeleid ingevoerd, dat beantwoordt aan de toepasselijke standaarden en dat op regelmatige wijze wordt herzien en bijgewerkt.  Meer bepaald gebruiken we de volgende technische maatregelen:
 

Beveiligde systemen
we bewaren uw gegevens op beveiligde systemen die enkel voor onze werknemers en agenten toegankelijk zijn.
Codering
we gebruiken technische maatregelen zoals codering of paswoorden om zowel uw gegevens als de systemen waarop ze zijn opgeslagen te beschermen.
Voorafgaande authenticatie voor IT toegang en toegang tot onze lokalen
we controleren de identiteit van ons personeel en onze bezoekers (login, paswoord, PIN codes, badges) die toegang wensen tot onze IT databases en onze kantoren.

Hoe en met wie delen we uw gegevens?

We behandelen uw persoonsgegevens met zorg en we delen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om u betere diensten te kunnen aanbieden. We kunnen dus uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten van onze groep of met derde partijen die ons bijstaan met het uitvoeren van onze activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld binnen de Rabobank groep

We delen uw gegevens met onze moedervennootschap in Nederland en met ons bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk (Coöperatieve Rabobank U.A. London), dewelke een aantal controle- en ondersteuningsfuncties voor ons uitvoeren. Deze doorgifte kan overigens het doel hebben om u een uitgebreider gamma van producten en diensten aan te bieden.

Binding corporate rules

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen de verschillende vestigingen. Zijn er vestigingen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunnen deze organisaties interne gedragscodes opstellen voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie. Dit worden binding corporate rules (BCR's) genoemd. 

In BCR's legt een organisatie de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte naar landen zonder passend beschermingsniveau. BCR's moeten in overeenstemming zijn met de Europese privacyrichtlijn. De Europese privacytoezichthouders moeten de BCR's goedkeuren.

De BCR’s van Rabobank vindt u hier.

Uw gegevens worden gedeeld buiten de Rabobank groep

Voor de uitvoering van bepaalde diensten doen we beroep op gespecialiseerde derde partijen waaronder:

 • Commerciële en bancaire partners (zoals Swift en KBC Bank);
 • ICT- en archiveringsleveranciers (zoals Microsoft); 
 • Agentschappen gespecialiseerd in marketing en communicatie om u aanbiedingen op maat te kunnen voorstellen (Google); of
 • Screeningsbedrijven. 

In bepaalde gevallen verplicht de wet ons om uw gegevens met derden te delen of om hun gegevens over u met ons te delen zodat ze ons kunnen bijstaan om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen:

 • Overheden, regelgevende organen en financiële toezichthouders;
 • Gerechtelijke of onderzoeksautoriteiten, zowel als instanties voor alternatieve geschillenbeslechting; 
 • Advocaten, boekhouders, notarissen en bedrijfsrevisoren.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U beschikt over rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt deze rechten in de tabel hieronder.

Het recht op informatie over het gebruik van uw gegevens
Rabobank publiceert deze privacyverklaring om u te informeren over de manier wij uw persoonsgegevens verwerken.
Het recht van inzage in uw gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met fm.be.antwerp.ComplianceRabobankBE@rabobank.com.
Het recht om de rectificatie van uw gegevens te vragen
Indien de persoonsgegevens waarover we beschikken niet of niet langer correct zijn, hebt u het recht om ons te vragen deze te verbeteren. Indien we uw gegevens verbeteren en deze eerder gedeeld werden met een derde partij, brengen wij deze laatste hiervan op de hoogte omdat de wet dit vereist. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met fm.be.antwerp.ComplianceRabobankBE@rabobank.com.
Het recht om de wissing van uw gegevens te vragen
Dit recht is beter bekend als ‘het recht op vergetelheid ’. Indien u wenst dat Rabobank uw persoonsgegevens wist (indien wij aldus geen juridische reden hebben om deze te bewaren), gelieve contact op te nemen met fm.be.antwerp.ComplianceRabobankBE@rabobank.com.
Het recht om de beperking van de verwerking te vragen
De wet bepaalt dat u in een aantal gevallen het recht hebt om Rabobank te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we het recht hebben om uw gegevens te bewaren maar ze niet langer te verwerken. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met fm.be.antwerp.ComplianceRabobankBE@rabobank.com.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van redenen die met uw specifieke situatie verband houden. U beschikt over een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met fm.be.antwerp.ComplianceRabobankBE@rabobank.com.
Het recht van bezwaar
U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van redenen die met uw specifieke situatie verband houden. U beschikt over een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met fm.be.antwerp.ComplianceRabobankBE@rabobank.com.
Het recht om uw toestemming in te trekken
Indien u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met fm.be.antwerp.ComplianceRabobankBE@rabobank.com.
Het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit indien u meent dat Rabobank u geen afdoend antwoord heeft gegeven betreffende uw zorgen of klacht. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan u terugvinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wat gebeurt er indien u weigert uw persoonsgegevens aan ons mee te delen?

Indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen en indien deze nodig zijn om u informatie te verschaffen of een contractuele relatie met u aan te gaan, zullen we niet in staat zijn om (i) u meer informatie te verschaffen over onze diensten en producten, (ii) u onze diensten of producten aan te bieden of (iii) een contractuele relatie met u aan te gaan. 

Bijwerken van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring, gedateerd op 25 mei 2018, is onderhevig aan wijzigingen, dit om te verzekeren dat de inhoud nauwkeurig de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, alsook elke wijziging binnen Rabobank, weergeeft.  De meest recente versie die van kracht is zal beschikbaar zijn op de website en we brengen u op de hoogte van elke wijziging via onze website en andere communicatiekanalen.

Heeft u vragen? Hoe kan u ons contacteren?

Indien u vragen heeft betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is, kan u ons contacteren.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.