Uw privacy

De wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing. Uw identiteitsgegevens kunnen door Rabobank.be verwerkt worden met het oog op het beheer van het klantenbestand, het rekeningenbeheer, de kredietverlening en het kredietbeheer.

Gegevens van gebruikers van de site

Als u geen cliënt bent bij Rabobank.be en onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina's van de website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden.

Een expliciet akkoord zal steeds worden gevraagd aan de gebruiker van de site vooraleer zijn/haar gegevens worden gebruikt met het oog op direct marketing.

Gegevens ingewonnen bij cliënten

Uit hoofde van de contractuele relatie met u mag de bank uw persoons- en transactiegegevens gebruiken voor prospectie- en promotiedoeleinden in het kader van haar normale beroepsbezigheden, inclusief het aanbieden van verzekeringsproducten. U kan verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie. Dit verzet dient u uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking, Rabobank.be, Rubens 2000, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Antwerpen. 
Rabobank.be mag uw identiteitsgegevens ter beschikking stellen aan alle andere vennootschappen van de Rabobank Groep in het kader van een gezamenlijk beheer van deze persoonsgebonden gegevens. Rabobank.be heeft tevens het recht deze gegevens ter beschikking te stellen aan derden indien dit gebeurt op basis van een wettelijke regeling of indien er een wettig belang aanwezig is bij deze derden. Alle informatie zal met de grootste discretie behandeld worden. 
Meer informatie hierover vindt u terug in onze Algemene Voorwaarden.

Gegevens ingewonnen via een wedstrijd of actie

Indien - in het kader van een wedstrijd of actie - persoonsgegevens van derden worden ingewonnen, zullen deze enkel in het kader van de wedstrijd of actie worden gebruikt om praktische redenen, en hierna meteen worden verwijderd uit onze bestanden.

Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Rabobank.be gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunnen we u anoniem herkennen bij uw bezoek aan onze website. Zo maken we de website voor u gebruiksvriendelijker en persoonlijker.

Wij houden eraan u hierover zo duidelijk mogelijk te informeren. Het is aan u het gebruik van cookies op uw computer te beheren. 
Lees hier waarover het precies gaat.

Binding corporate rules

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen de verschillende vestigingen. Zijn er vestigingen buiten de Europese Unie (EU)? Dan kunnen deze organisaties interne gedragscodes opstellen voor het gegevensverkeer binnen de eigen organisatie. Dit worden binding corporate rules (BCR's) genoemd. 

In BCR's legt een organisatie de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij doorgifte naar landen zonder passend beschermingsniveau. BCR's moeten in overeenstemming zijn met de Europese privacyrichtlijn. De Europese privacytoezichthouders moeten de BCR's goedkeuren.

De BCR’s van Rabobank vindt u hier.
 

Recht van informatie en correctie

U heeft het recht uw door Rabobank.be geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en fouten te laten verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen dient u een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, per mail of per post, te sturen aan info@rabobank.be

of Rabobank.be, Rubens 2000, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem (Antwerpen).

Wij staan voor u klaar.

Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30

Stephane Ginestet Cathérine Hamelink
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug