Moet u een erfenis aanvaarden?

Een erfenis is niet altijd een financiële meevaller. Ook schulden kunnen overgedragen worden. Weet dan ook dat een erfenis aanvaarden nooit verplicht is.
  • 16 februari 2018
Moet u een erfenis aanvaarden?

Aanvaarden is niet verplicht

U erft onverwacht van een verre tante. Een reden om te juichen? Misschien wel! Maar misschien ook niet… Het is mogelijk dat  ze u ook een boel schulden heeft nagelaten. En wat dan?

Na iemands dood hebben de erfgenamen drie maanden de tijd om een inventaris van de erfenis op te maken. Daarna hebben ze nog 40 dagen om de erfenis al dan niet te aanvaarden. Niemand is verplicht om een erfenis te aanvaarden. Als erfgenaam hebt u drie keuzes:

1. De erfenis zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, dan krijgt u alle rechten én plichten van de overledene. U erft dus niet alleen zijn bezittingen, maar ook zijn schulden. U bent verplicht om, samen met de andere erfgenamen, de schulden van de overledene af te lossen, ook als dat ten koste gaat van uw eigen vermogen. Kortweg: als u zuiver aanvaardt, dan riskeert u in eigen zak te moeten tasten.
 
Om een erfenis zuiver te aanvaarden, moet u geen bijzondere procedure volgen of verklaring afleggen. Bepaalde handelingen laten wel vermoeden dat u de erfenis aanvaardt zoals met een geërfde auto rondrijden of een huis leeghalen.

2. De erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving

Als u twijfelt of de overledene meer bezittingen dan schulden heeft, dan kunt u de erfenis beter ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’ aanvaarden. Men spreekt dan van een beneficiaire aanvaarding. U geeft aan dat u de erfenis aanvaardt, maar uw vermogen staat los van dat van de nalatenschap. De schulden die in de eventuele nalatenschap zitten, worden vergoed met de activa van de nalatenschap (niet met uw vermogen). Is er een batig saldo, dan erft u dat saldo en daarop betaalt u dan successierechten. Is er een negatief saldo omdat er meer schulden zijn dan activa, dan vormt dat voor u geen probleem: dan erft u gewoon niets, maar u staat ook niet in voor de schulden.

Om een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden, moet u een verklaring afleggen bij de notaris.

3. De erfenis verwerpen

Als u zeker weet dat de overledene meer schulden heeft dan bezittingen, dan kunt u de erfenis beter weigeren. Dat kan door bij een notaris naar keuze een ‘verklaring van verwerping’ in te dienen.

erfenis weigeren

Een erfenis verwerpen kan ook gebruikt worden als een techniek van successieplanning. Het komt erop neer dat ouders de erfenis van hun ouders vrijwillig verwerpen ten voordele van hun eigen kinderen. De erfenis gaat dus rechtstreeks naar de kleinkinderen. Het grote voordeel van een vrijwillige erfenissprong is dat er erfbelasting uitgespaard wordt. De goederen worden slechts één keer belast in plaats van én bij het overlijden van de grootouders én bij het overlijden van de ouders. De erfenissprong is een alles-of-niets-verhaal. Ouders moeten hun hele erfdeel verwerpen, het is niet mogelijk om slechts een deel te verwerpen.

Opgelet!

Denk goed na vooraleer u beslist een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. In principe is uw keuze onherroepelijk. Zodra u de erfenis aanvaardt, kunt u ze in principe niet meer verwerpen. En als u de erfenis verwerpt, kunt u niets meer ontvangen uit die nalatenschap.
Hetzelfde geldt voor de keuze om een erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Je kan naderhand niet kiezen om dan toch te verwerpen of te aanvaarden.

Wij waarderen uw mening

Gelieve uw initialen correct in te vullen.

Gelieve uw reactie correct in te vullen.

Reacties

Wat betreft uw 'weetje' :"Om een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden, moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene woonde of bij de notaris".
is dit recent (augusts 2017?) gewijzigd in een akte te verlijden voor een notaris; en niet langer voor de rechtbank van eerste aanleg.

C.W. 04 april 2018

Wij danken u voor de terechte opmerking. Wij hebben het artikel overeenkomstig aangepast.

Rabobank.be 13 april 2018

Was het maar zo eenvoudig!8 Jaar geleden overleden mijn nicht en achternicht beiden zonder testament en zonder rechtstreekse erfgenamen, met een geschat vermogen van een half miljoen euro zonder schulden.
Na genealogisch onderzoek bleken er tweeëndertig onrechtstreekse erfgenamen in vaderlijke en moederlijke lijn, de aangezochte notaris weigerde aangifte te doen wegens onverdeeldheid en adviseerde de aanstelling van een gerechtelijk beheerder.Ik aanvaardde onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Aanstelling van een gerechtelijk beheerder werd in kortgeding verworpen in 2011, een tweede verzoek
ingediend door fedgov financiën eveneens.De onroerende voorheffingen, nalatigheidsintresten en fiscale boetes op successierechten, openstaande facturen allerhande deden de erfenis grotendeels in rook opgaan.
Kat uit de boom kijken en passief blijven van het overgrote deel van de erfgenamen maakten dat een zestal
waaronder ikzelf advocaten aanstelden om terug een verzoek in te dienen bij eerste aanleg, waarbij deze
einde 2017 uiteindelijk overging tot het aanstellen van een gerechtelijk beheerder waarvan het mandaat
inmiddels afliep.Alle erfgenamen ontvingen aanslagen van de Vlaamse Belastingdienst voor betaling van
de successierechten binnen de 2 maanden te voldoen, gaande van enkele duizenden tot tachtigduizend euro
naargelang de graad van erfopvolging.
Inmiddels is het 2018 zonder einde in zicht...

J.T. 04 april 2018

Dank voor interessante artikels

H.F. 05 april 2018

goed uiteen gelegd

J.G. 07 april 2018

Interessante info, welke waar vele personen niet mede vertrouwd zijn.

C.B. 10 april 2018
Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip.