Gebruiksvoor-waarden van de website van Rabobank.be

Elke persoon die zich toegang verschaft tot de internetsite (met 'internetsite' wordt bedoeld de publieke en de beveiligde site) van Rabobank.be (hierna 'internetgebruiker') wordt geacht akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie op de website van Rabobank.be

Rabobank.be stelt redelijkerwijze alles in het werk om op de website correcte en actuele gegevens weer te geven. Bijgevolg kan Rabobank.be te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en de toegang tot de volledige website van Rabobank.be of een gedeelte ervan onderbreken.

Bepaalde delen of pagina's van de website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, die toevoegingen zijn aan de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden wat deze delen of pagina's betreft.

De informatie onder de vorm van inlichtingen, opinies en simulaties op de website, verstrekt door Rabobank.be, de andere entiteiten van de Rabobank Groep of derden, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, behoudens waar de wet Rabobank.be anders verplicht. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van Rabobank.be of van de andere entiteiten van de Rabobank Groep, behalve bij zware of opzettelijke fout van hun kant. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en Rabobank.be kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met Rabobank.be en/of elke eenzijdige verbintenis van Rabobank.be. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving, directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of –diensten, behoudens waar de wet hiervan afwijkt. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website van Rabobank.be

Behoudens zware of opzettelijke fout van hun kant zijn Rabobank.be en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website van Rabobank.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is. Behoudens zware of opzettelijke fout van haar kant is Rabobank.be op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website van Rabobank.be als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website van Rabobank.be, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

Beschikbaarheid van de website van Rabobank.be

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet Rabobank.be zich in om haar website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.
Rabobank.be verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. 
Rabobank.be behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. Rabobank.be stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruiker erover te informeren.
Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt Rabobank.be zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel haar website of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

Rabobank.be behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten voor op de website van Rabobank.be zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, layout en informaticaprogramma’s.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van Rabobank.be. Er wordt evenwel geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website van Rabobank.be, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften.
Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website van Rabobank.be, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Rabobank.be. Voorafgaande houdt in dat de verstrekte informatie en materiaal uitsluitend mag gebruikt worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, waaronder afdrukken, op voorwaarde dat geen verwijzingen naar (intellectuele)eigendomsrechten erin geschrapt worden.

Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de website van Rabobank.be, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de website van Rabobank.be of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Rabobank.be.
De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo’s die zich op de website van Rabobank.be bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van Rabobank.be of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

Persoonsgegevens en elektronische communicatie

Rabobank.be verwijst naar haar privacybeleid en cookiebeleid die beschreven zijn op de Rabobank.be website.

Elke persoon die zich wendt tot een dienst van Rabobank.be, die het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel impliceert (telefoon, e-mail, internet, online gesprek enz.) gaat akkoord met de registratie en de behandeling van de elektronische communicatie die hiermee verband houdt, met inbegrip van de inhoud en van de gegevens die er op betrekking hebben met de bedoeling om de activiteiten van Rabobank.be, de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering van producten en diensten (zowel bestaande als producten en diensten die nog in ontwikkeling zijn) te verzekeren. De gegevens die betrekking hebben op de elektronische communicatie en de inhoud ervan kunnen bewaard worden tot het einde van de periode tijdens dewelke de onderliggende verrichting juridisch kan worden betwist.

Hyperlinks

Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of het wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Rabobank.be de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft Rabobank.be een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina’s, naar bestanden of toepassingen van de website van Rabobank.be, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke, voorafgaande toelating van Rabobank.be. Framing van het geheel of van delen van de website (deeplinking, framed linking, inlining of andere gelijkaardige technieken) van Rabobank.be is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Rabobank.be.

Bovendien verstrekt Rabobank.be, behoudens zware of opzettelijke fout van haar kant, geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de website van Rabobank.be naar de internetsites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze internetsites. De toegang tot deze internetsites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er
terdege van bewust zijn dat deze internetsites onderworpen kunnen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van Rabobank.be.
Rabobank.be is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en reglementering.

Toepassing van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van Rabobank.be bezoekt. Rabobank.be behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruiker op de hoogte zal worden gebracht van deze wijziging op de website van Rabobank.be. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van Rabobank.be bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van Rabobank.be zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.
De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.
De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.
 

Toepasselijke regels en bevoegde autoriteiten

Onderhavige gebruiksvoorwaarden van de internetsite van Rabobank.be zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Personen die zich toegang verschaffen tot deze website, die deze bezoeken of er gebruik van maken dienen zich ervan te vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich dienen te onthouden om zich dienovereenkomstig toegang te verschaffen tot de website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken. 

Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd voor geschillen, onder voorbehoud van gevallen waarin naar de bevoegde rechtbanken wordt verwezen door wettelijke of reglementaire bepalingen die dwingend of van openbare orde zijn (met name in geval van geschillen met consumenten).
Rabobank.be (als bijkantoor van de Coöperatieve Rabobank U.A.) is als kredietinstelling onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel – tel. 02 220 52 11 –
fax 02 220 52 75 – www.fsma.be.

 

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve enkel, minimum 9, cijfers te gebruiken voor uw telefoonnummer. Server Error. Bedankt! We bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Opgelet

U bent al een tijdje inactief op de beveiligde site. Uw sessie wordt afgesloten over weinig seconden.

Opgelet

Er staan nog niet-getekende overschrijvingen in uw verzamelmap. Onderteken uw verzamelmap meteen of log nu uit en onderteken de overschrijvingen op een later tijdstip. weinig minuten.