Disclaimer

Toegang

Deze website is zuiver informatief. Wilt u een rekening openen bij Rabobank.be of andere op de website vermelde financiële producten afnemen, kijk dan bij het onderwerp "Open een rekening" op deze site.

Informatie

De verstrekte informatie is mede afkomstig van derde leveranciers en is met schriftelijke toestemming van deze derden op de site www.rabobank.be geplaatst. Rabobank.be kan hyperlinks naar externe sites ter beschikking stellen aan de bezoeker van haar website. Onder geen beding kan de bank verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, noch aansprakelijk gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de toegang tot deze externe sites door middel van een hyperlink. De cliënt aanvaardt dat tot een andere site toetreden door middel van een hyperlink geschiedt onder zijn eigen verantwoordelijkheid en risico. De inhoud van deze sites is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Dit vormt echter geen garantie over de juistheid en volledigheid van de informatie.

De bank kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor hyperlinks die externe sites naar de site www.rabobank.be maken, noch voor de inhoud van deze externe sites. Dit valt buiten haar toezicht en controle.

De bank kan nooit aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het handelen van de cliënt op basis van door de bank verstrekte (koers) informatie. De cliënt is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Hij/zij mag deze informatie uitsluitend voor zichzelf gebruiken. Hij/zij mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De cliënt is verplicht de aanwijzingen van de bank omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

De kenmerken van de effecten waarop de dienstverlening door Rabobank.be betrekking heeft en de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico's zijn onder meer beschreven in de op de site beschikbare tekst 'Beleggen bij Rabobank.be' (of daarvoor op enig moment in de plaats tredende informatie). Deze informatie is niet uitputtend. De cliënt verbindt zich ertoe deze tekst begrijpend te lezen, vooraleer over te gaan tot het doorgeven van orders.

Prestaties

De cliënt aanvaardt dat:

  • De aard van de dienstverlening door de bank zich beperkt tot het uitvoeren van door de cliënt uitdrukkelijk op eigen initiatief via internet gegeven orders.  Het voorafgaande betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de samenstelling van diens portefeuille en het opgeven van orders. De aard van de dienstverlening door de bank brengt met zich mee dat door de bank geen beleggingsadviezen worden gegeven.
  • Hij/zij deze orders doorgeeft in eigen naam, voor eigen rekening en voor persoonlijke (niet-beroeps) doeleinden.
  • Hij/zij de vereiste bekwaamheid en ervaring bezit om zelf zijn effecten te beheren.
  • Hij/zij voldoende beleggingservaring bezit en het niet nodig acht zich te laten bijstaan door een professionele beheerder.
  • De cliënt is zich ervan bewust dat er geen zekerheid bestaat over de koers waarop de order wordt uitgevoerd en dat deze koers onder omstandigheden substantieel kan afwijken van de laatst bekende koers. Hij/zij aanvaardt deze risico's volledig. Veiligheidshalve adviseert de bank dan ook gebruik te maken van Limietorders.
  • De waarde van beleggingen in effecten kan fluctueren. De bank kan geen garantie verlenen voor de toekomstige prestaties van de beleggingsproducten die zij aanbiedt. De prestaties van deze producten in het verleden bieden geen waarborg voor de toekomstige prestatie van deze producten. De cliënt is zich ervan bewust dat uit het beleggen in effecten verliezen kunnen voortvloeien. De cliënt dient er op toe te zien voortdurend in staat te zijn deze verliezen te dragen.
  • De cliënt is volledig door de bank geïnformeerd over de risico's verbonden aan het beleggen in effecten en is zich volledig bewust van de risico's verbonden aan het beleggen in effecten. De cliënt aanvaardt deze risico's volledig. De bank biedt de cliënt de mogelijkheid zijn/haar doelrisicoprofiel voorafgaandelijk te bepalen op grond van een vragenlijst beschikbaar op de website www.rabobank.be. Op basis van de antwoorden van de klant wordt het doelrisicoprofiel inzake beleggingen per effectenportefeuille nader bepaald op basis van onderliggende berekeningsmodellen. De cliënt is verplicht het doelrisicoprofiel op te geven maar blijft echter in alle omstandigheden volkomen autonoom beslissen welke beleggingen hij/zij wenst te doen. De cliënt dient er zelf over te waken dat zijn beleggingen in overeenstemming zijn en blijven met het voor de effectenportefeuille vastgestelde doelrisicoprofiel. 

Aansprakelijkheid

De bank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van waardedaling, koersverandering, gebruik of interpretatie van informatie op de Rabobank.be site, door de cliënt geleden verliezen en/of gederfde winst, of welke andere schade ook, behalve indien en voor zover vast komt te staan dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van grove nalatigheid of opzet bij het verrichten van de door haar verleende diensten. De bank is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien aannemelijk wordt gemaakt dat bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen. Evenmin is de bank aansprakelijk voor tekortkomingen van effectenbeurzen, betaal- en afwikkelsystemen of (inter)nationale centrale bewaarinstellingen. Indien de bank niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van derden, zal de bank, indien de cliënt schade heeft geleden, de cliënt in ieder geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het ongedaan maken van diens schade.

Toepasselijk recht

De relaties tussen Rabobank.be en haar cliënten worden beheersd door Belgisch recht. Ingeval van geschil is alleen de rechtbank bevoegd van het rechtsgebied waarin de zetel van de bank gevestigd is, behoudens het recht van de bank het geschil in te leiden voor elk ander bevoegd rechtscollege.

Wij staan voor u klaar.
Elke werkdag van 8:30 tot 19:00
Vrijdag tot 18:30
medewerker 1 medewerker 2
Gelieve een geldig telefoonnummer in te vullen. De verbinding is mislukt. Probeer het later nog een keer. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
En wij bellen u zo snel mogelijk terug

Shopping Basket Not Empty

Are you sure you want to logoff your session?